• Foto_Header_Website_ROM_0009_Buttondag1.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0015_Minis-op-een-rijtje.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0019_Touwen.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0008_Opvolgboekjes.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0016_ROMshow2016.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0022_Buttons.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0010_OpenLesdag.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0007_ROMshow1.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0017_ROMshow2016.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0012_WK_Maanrock.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0027_Buttondag_0161126.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0028.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0013_PK_Beloften_2016.jpg
 1. Lidmaatschap
 • Personen die lid wensen te worden van ROM Skippers Mechelen vzw (“de club”) betalen het lidgeld en bezorgen de club de nodige persoonsgegevens via het inschrijvingsformulier.
 • De groepsindeling vastgelegd door de club wordt steeds gerespecteerd.
 • De club behoudt zich het recht om het uurrooster en/of de trainingslocatie aan te passen, om lesgevers te vervangen en om leden naar een andere groep te verplaatsen (indien nodig in overleg met de skipper en/of de ouders).
 • Eens het lidgeld betaald werd gaan we onmiddellijk over tot de registratie bij Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (“gymfed”) en hierdoor automatisch tot het afsluiten van een sportongevallenverzekering. Vragen tot terugbetaling van het lidgeld bij stopzetting van het lidmaatschap (hetzij vrijwillig, hetzij wegens overmacht) dienen steeds aan het bestuursorgaan voorgelegd te worden, die hierover het laatste woord heeft. Hoe dan ook zal er steeds minimaal een administratieve kost ingehouden worden om de kosten te dekken die de club reeds gemaakt heeft.
 • De leden die het lidgeld betaald hebben zullen een "bewijs van inschrijving" ontvangen dat kan overgemaakt worden aan het ziekenfonds in het kader van gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.
 • Wij verwachten dat de leden steeds aanwezig zijn op de trainingen. Indien een lid door ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aanwezig kan zijn of te laat zal komen dient de lesgever steeds vooraf verwittigd te worden.
 • Van onze lesgevers verwachten we een engagement om te helpen tijdens de clubactiviteiten.
 1. Kledij tijdens de trainingen
 • Tijdens de trainingen wordt passende en sportieve kledij gedragen.
 • Degelijke sportschoenen zijn verplicht tijdens de trainingen. Er wordt nooit op turnpantoffels, kousen of blote voeten gesprongen wegens blessuregevaar, noch op buiten(sport)schoenen aangezien dit in de meeste sportzalen niet toegelaten is.
 • Lange haren worden bij elkaar gebonden.
 • Juwelen zoals oorbellen, ringen en uurwerken worden niet gedragen op de training.
 • Waardevolle voorwerpen zoals spelcomputers, smartphones, juwelen of dure kledij breng je best niet mee naar de training. Worden ze toch meegebracht, dan kan de club niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of beschadiging van deze voorwerpen.
 • Wanneer een lid niet in orde is met bovenstaande kledijvoorschriften kan de lesgever het lid verbieden deel te nemen aan de training.
 1. Kledij tijdens clubactiviteiten en wedstrijden
 • Op evenementen waar wij als club naar buiten treden, wordt steeds clubkledij gedragen. Er zal aan de competitieleden op voorhand meegedeeld worden welke kledij van toepassing is. De recreanten dragen steeds het club T-shirt. Lesgevers kan je herkennen aan het trainersvest van de club.
 • Competitieleden dienen zelf hun competitiekledij aan te kopen bij de door de club aangeduide leverancier, en binnen de opgelegde termijnen. Ze staan ook zelf in voor de vervanging van beschadigde of verloren kledij. Deze dient gedragen te tijdens de kampioenschappen en demonstraties, tenzij anders bepaald door de verantwoordelijke lesgever. De leden verbinden zich ertoe zorg te dragen voor deze kledij, en deze competitiekledij enkel tijdens wedstrijden en/of demonstraties te dragen om overmatige slijtage te voorkomen.
 1. Drank en voeding
 • In de zalen zijn drank en voeding verboden. Enkel voor water of sportdrank kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Alle andere voedingswaren blijven in de kleedkamer.
 • Alcohol, roken en slechte voeding hebben een negatieve invloed op de algemene lichamelijke conditie en sportprestaties.  Wij raden daarom aan om het gebruik hiervan te vermijden. Kies voor een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende fruit en groenten. Zorg ervoor dat je steeds voldoende nachtrust neemt.
 • Wanneer er vastgesteld wordt dat er tijdens activiteiten van de club drugs of andere verboden middelen worden aangetroffen bij een skipper zal deze onmiddellijk door de club uitgesloten worden. Uiteraard zal de club dit ook overmaken aan de bevoegde instanties.
 • Afval van voedingswaren wordt in de vuilnisbak gegooid en wanneer er gemorst wordt, wordt dit onmiddellijk opgekuist.
 1. Sportief gedrag op de training en evenementen
 • Onze club staat voor fair play. Vals spelen, pesten, onsportief gedrag, racisme of grensoverschrijdend gedrag naar andere leden toe kan op geen enkele manier getolereerd worden. Indien een lid zich hier niet aan houdt kan de lesgever beslissen dit lid de rest van de training niet meer te laten deelnemen.
 • Er kan steeds beroep gedaan worden op het aanspreekpunt integriteit van de club () of de federatie ().
 • Tijdens de trainingen wordt er in eerste instantie getraind. Om dit vlot te laten verlopen worden de richtlijnen van de lesgevers steeds nauwgezet opgevolgd.
 • Tijdens wedstrijden en andere evenementen treden wij gezamenlijk als club naar buiten. Wij verwachten van alle leden dat zij zich ook dan sportief gedragen naar leden van de eigen en van andere clubs toe. Ditzelfde verwachten wij van onze supporters.
 • Iedereen is loyaal naar de club toe. Alle leden van de club steunen elkaar door dik en dun. Negatieve opmerkingen naar leden of lesgevers van de club worden niet getolereerd.
 • Bij zware inbreuken op het sportief gedrag kan het bestuursorgaan van de club een verwittiging geven en bij herhaling beslissen tot het nemen van sancties ten opzichte van het lid met als ultieme sanctie ontslag van het lid uit de vereniging en indien noodzakelijk zal melding gemaakt worden bij de bevoegde instanties.
 • Het is verboden om stimulerende, oppeppende, spierversterkende of andere dopingproducten te gebruiken met het oog op de verbetering van de eigen prestaties. Geneesmiddelen die dit onrechtstreeks in de hand werken worden steeds gerechtvaardigd met een doktersattest. De leden verbinden zich ertoe om de lesgever over deze door een dokter voorgeschreven middelen in te lichten.
 1. Zaal- en materiaalgebruik
 • De leden merken hun touw zo dat ze dit steeds kunnen herkennen.
 • De leden helpen na de training met het opruimen van het materiaal.
 • Er wordt getraind in sportzalen van scholen, de provincie en de stad Mechelen. Met deze instanties werden afspraken gemaakt rond het gebruik van de zaal. Deze dienen door de lesgevers en de leden nauwgezet gevolgd te worden.
 • Materiaal dat geen eigendom van de club is wordt niet gebruikt zonder de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen.
 • Materiaal niet eigen aan de sport ropeskipping wordt enkel gebruikt mits toestemming van de lesgevers (matten, turntoestellen, ...).
 • Al het materiaal, al dan niet eigendom van de club, wordt steeds respectvol behandeld.
 • Materiaal dat eigendom is van de club mag niet zonder toestemming door derden gebruikt worden.
 1. Buitenstaanders op de trainingen
 • Vooral omwille van praktische redenen geven wij er de voorkeur aan dat ouders of andere niet-leden de trainingen niet bijwonen. Indien de ouders hier toch een grondige reden voor hebben kan dit altijd met de lesgevers besproken worden. Indien noodzakelijk geacht door de lesgever kunnen deze toeschouwers, als zij de trainingen storen, ten allen tijde gevraagd worden de sportzaal te verlaten. De regels met betrekking tot het schoeisel dat gedragen mag worden in de sportzalen (zie ook artikel 2) gelden ook voor toeschouwers.
 • Wij organiseren regelmatig activiteiten waarbij de ouders uitgenodigd worden om de vorderingen van de leden te bekijken (bv. buttondagen, de ROM Show enz…).
 • Buitenstaanders die geen rechtstreekse link hebben met de club dienen steeds de toelating te hebben van het bestuursorgaan van de club. Indien er toelating verleend wordt, zal dit uitsluitend onder begeleiding van een verantwoordelijke van de club gebeuren.
 1. Publicatie van foto's
 • Op onze website, in onze nieuwsbrieven, op onze Facebook-, Instagram- en YouTube-pagina publiceren soms wij foto’s en andere media (filmpjes…) van evenementen en trainingen die wij organiseren of waar wij als club aanwezig zijn. Deze worden behandeld conform de privacyverklaring die beschikbaar is via de website. Wie wenst dat er geen media van hemzelf of zijn/haar kinderen gepubliceerd worden kan dit steeds kenbaar maken via een mail aan  en bij voorkeur ook door dit te vermelden bij de inschrijving.
 1. Competitie
 • Je gaat als competitielid (inclusief recreaplus) akkoord om de engagementen die gevraagd worden door de club te volgen; bv. kledij, jury, deelname aan (internationale) wedstrijden.
 • Als competitielid ben je minimum 70% van de trainingen aanwezig.
 • Competitieleden komen zoveel keer in de week trainen als voor hun groep van toepassing is.
 • Elke competitielid engageert zich eveneens als jurylid vanaf de leeftijd zoals bepaald door de werkgroep competitie, in lijn met de richtlijnen hierover van Gymfed. Dit houdt in het volgen van jurycursussen, bijscholingen en examens en een engagement om een jurydiploma te behalen. Het jurylid wordt eveneens geacht zich kandidaat te stellen om als jurylid op te treden tijdens een aantal wedstrijden.
 1. Concurrentie
 • Een competitielid mag zich niet engageren in een andere ropeskipping club, zonder de regels i.v.m. transfers tussen clubs te respecteren.
 • Een competitielid mag zich wel engageren bij een andere ropeskipping organisatie voor het geven van demonstraties, initiaties, cursussen of lessen(reeksen) of het deelnemen aan recreatieve wedstrijden (bijv. DDCB). In geval van conflicterende belangen (bijv. een demonstratie van ROM Skippers én tegelijkertijd een demonstratie van de andere organisatie) zal het belang van de club steeds primeren. Er zal natuurlijk steeds gestreefd worden naar een oplossing die voor alle partijen favorabel is.
 1. Praktische afhandeling bij een ongeval
 • De aangifte van een ongeval moet steeds gebeuren bij gymfed, de procedure hiervoor kan teruggevonden worden op onze website.
 • De club wordt steeds geïnformeerd over het ongeval.
 1. Engagement van de ouders
 • Toon steeds een positieve belangstelling voor de prestaties van uw dochter of zoon, niet alleen bij goede prestaties maar ook bij tegenslagen en teleurstellingen.
 • Wees enthousiast tijdens (recreatieve en competitieve) wedstrijden, maar toon steeds sportief gedrag.
 • Het betalen van jonge leden voor geleverde prestaties raden we ten stelligste af.
 • Straf uw kind niet met het verbieden om aan trainingen of wedstrijden deel te nemen.
 • Tracht zoveel mogelijk rekening te houden met de geplande data van wedstrijden en internationale toernooien, en de voorbereidingen hierop.
 • De club zal het ten zeerste waarderen als u een paar keer per jaar een handje toesteekt bij onze clubactiviteiten.
 1. Gegevens van de club

ROM Skippers Mechelen vzw
Moststraat 1
B-2811 Hombeek

Website: www.romskippers.be
Email adres:

Ondernemingsnummer: 0546.727.434

RPR Antwerpen afdeling Mechelen

ROMlogo1 witklein© ROM Skippers Mechelen vzwLogoGymfed small

Moststraat 1 - 2811 Hombeek
Facturatieadres: Van Arteveldelaan 6 - 2820 Bonheiden
IBAN: BE78 9731 1246 7086 - BIC: ARSPBE22
BTW: BE0546.727.434
RPR Antwerpen afdeling Mechelen
 
Back to Top