• Foto_Header_Website_ROM_0007_ROMshow1.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0016_ROMshow2016.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0027_Buttondag_0161126.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0012_WK_Maanrock.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0009_Buttondag1.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0015_Minis-op-een-rijtje.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0019_Touwen.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0008_Opvolgboekjes.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0017_ROMshow2016.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0013_PK_Beloften_2016.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0022_Buttons.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0010_OpenLesdag.jpg

 1. Lidmaatschap

 • Personen die lid willen worden van RSC ROM Skippers Mechelen vzw betalen de vastgelegde bijdrage en bezorgen de club de nodige persoonsgegevens via het inschrijvingsformulier:
 • Leden die voor 15 september het lidgeld betalen krijgen hiervoor een korting.
 • De groepsindeling vastgelegd door de club wordt steeds gerespecteerd.
 • ROM Skippers Mechelen vzw behoudt zich het recht het uurrooster aan te passen, om docenten te vervangen, skippers naar een andere groep te verplaatsen.
 • Eens het lidgeld betaald werd gaan we onmiddellijk over tot de registratie bij Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (GymFed) en hierdoor automatisch tot het afsluiten van een sportongevallenverzekering.  Omwille van de kosten die hiermee gepaard gaan kunnen we ook niet ingaan op vragen tot terugbetaling van het lidgeld.
 • De skippers die het lidgeld betaald hebben zullen een "bewijs van inschrijving" ontvangen dat kan overgemaakt worden aan het ziekenfonds in het kader van gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.
 • Wij verwachten dat de skippers steeds aanwezig zijn op de trainingen.  Indien een skippers door ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aanwezig kan zijn dient de trainer steeds vooraf verwittigd te worden.

2. Kledij tijdens de trainingen

 • Tijdens de trainingen wordt sportieve kledij gedragen zoals een shortje en T-shirt. Dit is bij voorkeur de club T-shirt. Tijdens de winter kan eventueel een trainingsbroek gedragen worden.
 • Degelijke sportschoenen zijn verplicht tijdens de trainingen. Er wordt nooit op turnpantoffels, kousen of blote voeten gesprongen wegens blessuregevaar.
 • Lange haren worden bij elkaar gebonden.
 • Juwelen zoals oorbellen, ringen en uurwerken worden niet gedragen op de training.
 • Waardevolle voorwerpen zoals spelcomputers, smartphones, juwelen of dure kledij breng je best niet mee naar de training.  De skipper blijft steeds verantwoordelijk voor deze zaken.
 • Wanneer een springer niet in orde is met bovenstaande kledijvoorschriften kan de lesgever de springer verbieden deel te nemen aan de training.

3. Kledij tijdens clubactiviteiten en kampioenschappen

 • Op evenementen waar wij als club naar buiten komen, wordt steeds de uniformkledij gedragen. Er zal aan de competitiespringers steeds op voorhand meegedeeld worden welke kledij van toepassing is. De recreanten dragen steeds de club T-shirt.
 • De competitiespringers krijgen een competitie-outfit van de club. Deze dient gedragen te tijdens de kampioenschappen en demonstraties, tenzij anders bepaald door de verantwoordelijke lesgever. De springers verbinden zich ertoe zorg te dragen voor deze kledij, en deze competitiekledij enkel tijdens wedstrijden en/of demonstraties te dragen om overmatige slijtage te vermijden. Beschadigde competitiekledij zal verplicht vervangen moeten worden tegen betaling van de kostprijs aan de club. Indien de competitiekledij vervangen moet worden omdat deze te klein is geworden, zal dit aan een gunstprijs kunnen gebeuren.

4. Drank en voeding

 • In de zalen zijn alle drank en voeding verboden! Enkel voor water of sportdrank kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Alle andere voedingswaren blijven in de kleedkamer.
 • Alcohol, roken en slechte voeding hebben een negatieve invloed op de algemene lichamelijke conditie en competitieve sportprestaties.  Wij vragen daarom om het gebruik hiervan te vermijden.  Kies voor een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende fruit en groenten.  Zorg ervoor dat je steeds voldoende nachtrust neemt.
 • Wanneer er vastgesteld wordt dat er binnen of buiten de club drugs of andere verboden middelen worden aangetroffen bij een skipper zal deze onmiddellijk door de club uitgesloten worden.  Uiteraard zal de club dit ook overmaken aan de bevoegde instanties.
 • Afval van voedingswaren wordt in de vuilnisbak gegooid en wanneer er gemorst wordt, wordt dit onmiddellijk opgekuist door de vervuiler.

5. Sportief gedrag op de training en evenementen

 • Onze club staat voor fair play. Vals spelen of onsportief gedrag naar andere springers toe kan op geen enkele manier getolereerd worden. Indien de springer zich hier niet aan kan houden kan de lesgever beslissen de springer de rest van de training niet meer te laten deelnemen.
 • Tijdens de trainingen wordt er in eerste instantie getraind. Om dit vlot te laten verlopen wordt er steeds geluisterd naar de lesgevers.
 • Tijdens kampioenschappen en andere evenementen treden wij als club naar buiten. Wij verwachten van alle springers dat zij zich ook dan sportief gedragen naar springers van de eigen en van andere clubs toe. Ditzelfde verwachten wij van onze supporters.
 • Iedereen is loyaal naar de club toe. ROM SKIPPERS steunen elkaar door dik en dun. Negatieve opmerkingen naar springers of trainers van de club worden niet getolereerd.
 • Bij zware inbreuken op het sportief gedrag kan de raad van bestuur van RSC ROM Skippers een verwittiging geven en bij herhaling beslissen tot het nemen van sancties ten opzichte van de springer met als ultieme sanctie het ontslag van de springer uit de vereniging.
 • Het is verboden om stimulerende, oppeppende, spierversterkende of andere dopingprodukten te gebruiken met het oog op de verbetering van de eigen prestaties, tenzij op doktersvoorschrift en -advies. De skipper verbindt er zich toe om de lesgever over deze door een dokter voorgeschreven middelen in te lichten.

6. Zaal- en materiaalgebruik

 • De springers merken hun touw zo dat ze dit steeds kunnen herkennen (stickers of je naam erop).
 • De springers helpen na de training met het opruimen van de touwen (bv. Knopen eruit halen, touwen oprollen, ed.).
 • Er wordt getraind in sportzalen van scholen, De Nekker en de stad Mechelen. Met deze instanties werden afspraken gemaakt rond het gebruik van de zaal. Deze dienen de lesgevers en springers na te volgen.
 • Materiaal dat geen eigendom van de club is wordt niet gebruikt zonder de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen.
 • Materiaal niet eigen aan de sport Rope Skipping wordt enkel gebruikt mits toestemming van de lesgevers (matten, turntoestellen, ...).

7. Buitenstaanders op de trainingen

 • Vooral wegens praktische redenen geven wij er de voorkeur aan dat ouders of andere niet-skippers de trainingen niet bijwonen. Indien de ouders hier toch een grondige reden voor hebben kan dit altijd met de lesgevers besproken worden. Indien noodzakelijk geacht door de lesgever kunnen deze toeschouwers , als zij de trainingen storen, te allen tijde gevraagd worden de sportzaal te verlaten.
 • Wij organiseren regelmatig activiteiten waarbij de ouders uitgenodigd worden om de vorderingen van de springers te bekijken (bv. Buttondagen en Rom Show).

8. Publicatie van foto's

 • Op onze website en in onze nieuwsbrieven publiceren wij foto's van evenementen  en trainingen binnen onze club. Als u als ouder liever hebt dat er geen foto's van uw zoon of dochter verschijnen, gelieve dit dan schriftelijk te melden via mail naar

9. Competitie

 •  Als competitiespringer ben je minimum 80% van de trainingen aanwezig.
 • Competitiespringers komen 3 keer in de week trainen, indien dit voor hun groep van toepassing is.
 • Elke 15+ competitiespringer volgt zijn jurycursus en geeft daarbij 2 data op om te jureren.
 • Je gaat als competitiespringer akkoord om de regels die opgelegd zijn door de club te volgen, bv. kledij, jury, deelname internationale wedstrijden.

10. Concurrentie

 • Een competitiespringer mag zich niet engageren in een andere rope skipping club, zonder de regels i.v.m. transfers tussen clubs te respecteren.
 • Een competitiespringer mag zich wel engageren bij een andere ropeskipping organisatie voor het geven van demonstraties, initiaties, cursussen of lessen(reeksen) of het deelnemen aan recreatieve wedstrijden (bijv. DDCB). In geval van conflicterende belangen (bijv. demonstratie van de ROM Skippers én tegelijkertijd een demonstratie van de andere organisatie) zal het belang van de ROM Skippers echter altijd primeren. Er zal natuurlijk steeds gestreefd worden naar een oplossing die voor alle partijen favorabel is.

11. Praktische afhandeling bij een kwetsuur.

 • Een verzekeringsformulier wordt meegegeven door de lesgevers of opgevraagd via . Alle nodige gegevens van de club zijn hier reeds op ingevuld.
 • Dit formulier wordt verder ingevuld door de behandelende arts
 • Vervolgens wordt het formulier wordt door de ouders zelf opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Alle verdere communicatie verloopt tussen de ouders en de verzekeraar. Indien er zich een probleem voordoet, kan u contact met ons opnemen via

12. Engagement van de ouders

Wij vragen de ouders van onze skippers rekening te houden met het volgende :

 • Toon steeds een positieve belangstelling voor de prestaties van uw dochter of zoon, niet alleen bij goede prestaties maar ook bij tegenslagen en teleurstellingen.
 • Wees enthousiast tijdens competities maar toon steeds sportief gedrag.
 • Het betalen van jonge skippers voor geleverde prestaties raden we ten stelligste af.
 • Straf uw kind niet met het verbieden om aan trainingen of wedstrijden deel te nemen.
 • Tracht voor zoveel mogelijk rekening te houden met de  geplande data van competities en internationale toernooien.
 • De club zal het ten zeerste waarderen als u een paar keer per jaar een handje toesteekt bij onze clubactiviteiten.

13. Gegevens van de club

14. Bestuur van de club

 • Voorzitter: Kurt Moens -  
 • Ondervoorzitter: Wim Symoen -  
 • Secretaris: Hans Leplae -  
 • Penningmeester: Lieve Van Riet -  
 • Bestuurslid: Christel Roelens -  
 • Bestuurslid: Michel Grisar -  
 • Bestuurslid: Joke Vandoorne -

15. Financiële gegevens

 • Rekeningnummer: IBAN: BE78 9731 1246 7086 - BIC: ARSPBE22
 • Facturatieadres:
  Kleine Bareelstraat 79
  2800 Mechelen

 

© ROM Skippers Mechelen vzw

Moststraat 1 - 2811 Hombeek
Facturatieadres: Kleine Bareelstraat 79 - 2800 Mechelen
IBAN: BE78 9731 1246 7086 - BIC: ARSPBE22
BTW: BE0546.727.434
Back to Top